Gdzie szukać pomocy

pasel

INSTYTUCJE POWOŁANE DO WSPIERANIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN

 • Placówki leczenia uzależnienia odwykowego

Wszystkie placówki oferują leczenie w formie psychoterapii uzależnień. Część zapewnia również pomoc medyczną, która jest ukierunkowana na leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych. Placówki działają w różnych formach – od zakładów całodobowych, w których uzależniony przebywa stale, przez placówki dzienne, po ambulatoryjne, w których chory przebywa tylko w trakcie sesji terapeutycznej.
Zdecydowana większość placówek oferuje również pomoc dla osób współuzależnionych.

Adresy placówek dostępne są na stronie www.parpa.pl

Instytucje gminne

 • Gminne/miejskie komisje rozwiązywania problemów alkoholowych

Komisje takie działają w każdej gminie. Należy do nich między innymi rozpoczęcie procedury nałożenia na uzależnionego obowiązku poddania się leczeniu. Warunkiem zainicjowania takiej procedury jest jednak to, że osoba (potencjalnie) uzależniona powoduje rozkład życia rodzinnego (w tym zaniedbuje rodzinę materialnie), demoralizuje nieletnich, uchyla się od pracy lub systematycznie narusza porządek i spokój społeczny.

Adresy i dane kontaktowe komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dostępne są na stronach internetowych poszczególnych gmin.

 • Interdyscyplinarne zespoły ds. przeciwdziałania przemocy

Zespoły działają w każdej gminie. Ich członkami są m.in. przedstawiciele pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, policji. Do ich zdań należy inicjowanie działań zmierzających do zatrzymania przemoc y w rodzinie i udzielenia pomocy jej członkom.

Dane kontaktowe zespołów można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych gmin.

 • Ośrodki pomocy społecznej

Działają w każdej gminie. Można w nich uzyskać informacje na temat i instytucji wspierających osoby uzależnione od alkoholu oraz członków ich rodzin a także osoby doświadczającym przemocy w domu. Ośrodki pomagają w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych. W uzasadnionych przypadkach świadczą również pomoc materialną.

Adresy i dane kontaktowe ośrodków pomocy społecznej można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych gmin.

 • Świetlice socjoterapeutyczne

Są to placówki powadzone przeważnie przez gminy lub na ich zalecenie, których celem jest pomoc w opiece i wychowaniu dzieci pochodzących z rodzin problemowych (w tym dotkniętych chorobą alkoholową). Dzieci uczęszczające do świetlicy mogą liczyć na pomoc psychologiczną i socjoterapeutyczną, wsparcie w nauce czy rozwoju zainteresowań a także pomoc w sytuacjach kryzysowych (w domu czy szkole).

Informacje na temat świetlic socjoterapeutycznych można uzyskać w lokalnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub ośrodku pomocy społecznej.

Grupy samopomocowe

 • Anonimowi Alkoholicy

Grupy samopomocowe, których członkowie dzielą się swoim doświadczeniami w zmaganiu z uzależnieniem i udzielają wzajemnego wsparcia w utrzymaniu trzeźwości. Warunkiem udziału w grupie jest jedynie chęć zaprzestania picia.

Dane kontaktowe do grup AA można znaleźć na stronie internetowej www.aa24.pl lub za pośrednictwem strony www.parpa.pl

 • Al-Anon

Grupy samopomocowe, których członkami są osoby zmagające się z uzależnieniem kogoś bliskiego. Podobnie jak w przypadku anonimowych alkoholików, celem grupy jest dzielenie się doświadczeniem i udzielanie wzajemnego wsparcia.

Kontakt do grup Al.-Anon można uzyskać na stronie www.al-anon.org.pl

 • Al-Ateen

Grupy samopomocowe dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Działają analogicznie jak Al.-Anon i AA.

Dane kontaktowe do grup Al.-Ateen dostępne są na stronie www.al-anon.org.pl/alateen.html

Telefony zaufania

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia”, tel. 801-120-002

Pod tym numerem można uzyskać wsparcie i pomoc psychologiczną a także informacje o procedurach i placówkach udzielających wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie.

Telefon działa od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-22.00 oraz w niedzielę i święta w godz. 8.00-16.00. W środy w godz. 18.00-22.00 dyżurują prawnicy, którzy udzielają porad prawnych.

 • Pomarańczowa Linia, tel. 801-140-068

Linia informacyjno-konsultacyjna dla rodziców, których dzieci piją alkohol, zażywają narkotyki lub przejawiają inne zachowania o cechach uzależnienia.

Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00.

 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, tel. 800-121-212.

Linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży. Psycholodzy, pedagodzy, prawnicy udzielają niezbędnego wsparcia wszystkim dzwoniącym dzieciom. Pod tym numerem można również zgłaszać problemy dzieci lub rażące zaniedbania względem nich.

Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 lub w dni wolne od pracy można zostawić swój numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

 • Kryzysowy Telefon Zaufania, tel. 116-123

Pomaga osobom dorosłym w kryzysie emocjonalnym, potrzebującym wsparcia i porady psychologicznej, rodzicom poszukującym wsparcia w procesie wychowawczym oraz osobom niepełnoprawnym.

Czynny codziennie od 14.00 do 22.00.