O kampanii

pasel

Bp_Brzózka_w_kolku
kreska
Krzysztof Brzózka
dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Idea kampanii „Motywujmy do zmiany” wzięła się z przekonania o szczególnej roli, jaką osoby duchowne ogrywają w swoich wspólnotach. Zaufanie i autorytet, którym się cieszą, sprawiają, że są oni często pierwszymi, do których zwracają się o pomoc osoby z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową. Celem naszej kampanii jest wsparcie duchownych w tych kontaktach. Chcielibyśmy podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem, aby pomoc, którą duchowni udzielają wiernym, była jak najskuteczniejsza.

Z ogromnym szacunkiem myślę o licznych inicjatywach podejmowanych przez osoby duchowne na rzecz krzewienia abstynencji. Przynoszą one godne uznania rezultaty, dlatego mam gorącą nadzieję na ich kontynuację. Uzupełnieniem tych działań powinna być praca z osobami już uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami, w czym pomóc ma właśnie kampania zorganizowana przez PARPA.  O tym, jak istotna jest to praca oraz jak wielkie znaczenie ma zaangażowanie się w nią duchownych, świadczą wyrazy poparcia dla naszej inicjatywy, które otrzymaliśmy od hierarchów Kościołów: ewangelicko-augsburskiego, greckokatolickiego, prawosławnego i rzymskokatolickiego. Honorowy patronat nad kampanią objął Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości.

Mam nadzieję, że materiały edukacyjne przygotowane w ramach kampanii zainteresują duchownych i że uznają je oni za pożyteczną pomoc w swojej pracy z wiernymi.

Krzysztof Brzózka,
Dyrektor
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZAŁOŻENIA I REALIZACJA KAMPANII “MOTYWUJMY DO ZMIANY”

Celem kampanii „Motywujmy do zmiany” jest zwiększenie kompetencji osób duchownych w zakresie udzielania wsparcia rodzinom i osobom z problemem alkoholowym. W szczególności jej zadaniem jest upowszechnienie wiedzy na temat uzależnienia jako choroby, która wymaga profesjonalnego leczenia i która dotyka nie tylko osobę pijącą, ale również jej bliskich.

Techniki motywacyjne
Aby skutecznie wspierać rodziny z problemem alkoholowym, nie wystarczy jednak sama znajomość objawów uzależnienia czy mechanizmów współuzależnienia. Kluczowe znaczenie ma umiejętność odpowiedniego motywowania osób dotkniętych problemem alkoholowym do podjęcia trudnej decyzji o leczeniu. Stąd istotnym elementem kampanii jest przekazanie duchownym podstaw Dialogu Motywującego, czyli metody prowadzenia rozmowy służącej wydobyciu i umocnieniu u rozmówcy jego własnej motywacji i zobowiązania do zmiany. Dialog Motywujący wywodzi się właśnie z doświadczeń pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu. Impulsem do jego opracowania była refleksja na temat nieskuteczności konfrontacyjnych sposobów nakłaniania chorych do podjęcia leczenia. W odróżnieniu od nich Dialog Motywujący zakłada, że uzależniony sam powinien znaleźć w sobie determinację do poddania się terapii.

Upowszechnieniu wiedzy na temat uzależnienia i technik motywacyjnych mają służyć podręcznik, filmy instruktażowe oraz zajęcia warsztatowe. Ich autorami są uznani specjaliści w zakresie pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi – dr med. Olga Olszewska i br. Adam Michalski OFMCap. Podręcznik i filmy są dostępne na stronie internetowej kampanii, książka będzie również rozesłana do parafii w całej Polsce.

Kampania adresowana jest do duchownych wszystkich związków wyznaniowych w kraju, jednak bezpośrednie działania informacyjne są skierowane do przedstawicieli najliczniejszych Kościołów: rzymskokatolickiego, prawosławnego, ewangelicko-augsburskiego oraz greckokatolickiego.

Poparcie i patronaty
Poparcie dla idei kampanii wyrazili: Jego Ekscelencja ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości; Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Eugeniusz Popowicz, metropolita przemysko-warszawski, ksiądz biskup Jerzy Samiec, biskup Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, prawosławny metropolita warszawski i całej Polski. Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości objął kampanię „Motywujmy do zmiany” honorowym patronatem.

Organizatorem kampanii jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Patronami medialnymi zostały redakcje tygodników „Gość niedzielny” i „Niedziela” oraz dwumiesięcznika „Trzeźwymi bądźcie”.


EKSPERCI KAMPANII
Olga Olszewska jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie, psychiatrą dzieci i młodzieży i specjalistą psy­chiatrii ogólnej. Jest też certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem dydaktykiem terapii poznawczo-behawioral­nej, certyfikowanym terapeutą motywującym oraz członkiem Motivational Interviewing Network of Trainers. W kadencji 2014–2016 przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej.

Autorka broszury adresowanej do osób współuzależnionych zaangażowanych religijnie pt. „O pokusie współuzależnienia. Jak mądrze kochać osobę uzależnioną”, Wydawnictwo Ikona 2014, oraz rozdziału „Podstawy teoretyczne Terapii Motywują­cej” w: „Wokół problematyki pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej”, red. B. Kałdon, B. Kurlak UKSW w Warszawie, Wydział Pedagogiczny.

Od ponad 20 lat prowadzi konferencje na kursie przedmałżeńskim oraz od kilkunastu lat – warsztaty w ramach treningu umiejętności wychowawczych, wykłady i warsztaty na temat psychiatrii dziecięcej, terapii poznawczo–behawioralnej i Dialogu Motywują­cego dla różnych grup odbiorców, między innymi terapeutów uzależnień. W ankietach ewaluacyjnych dostaje wysokie oceny za sposób prowadzenia warsztatów, w tym kreatywność, elastyczność, otwartość na potrzeby odbiorców, klarowność przekazu i ciekawe prezentacje. Współwłaścicielka Szkoły Psychoterapii Crescentia.

Prywatnie – szczęśliwa żona pediatry i matka dwojga studentów, parafianka parafii pw. Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej w Toruniu oraz fanka Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.

Br. Adam Michalski CFMCap ukończył studia na Wydziale Teologii (specjalizacja nauczycielska) na Katolickim Uniwersy­tecie Lubelskim Jana Pawła II w 2006 r., Podyplomowe Studia Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchowieństwa, Wydział Nauk Społecznych KUL w 2011 r. Obecnie jest studentem Studium Psychoterapii w nurcie psy­chodynamicznym i integracyjnym przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Dyrektor Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu, gdzie prowadzi interwen­cje kryzysowe, konsultacje, terapie, pracę duszpasterską z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, DDA/DDA. Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble­mów w Zakroczymiu oraz członek Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Trzeźwości.

Od 2014 r. redaktor naczelny dwumiesięcznika „Trzeźwymi Bądźcie”.

Rekomendacje

pasel

Ideę kampanii “Motywujmy do zmiany” poparli:

Bp_Bronakowski_w_kolku
kreska
ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski
przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

Z wielką radością przyjąłem informację o tym, że Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmuje potrzebną kampanię „Motywujmy do zmiany”  jako pomoc dla kapłanów w zakresie udzielania wsparcia rodzinom i osobom z problemem alkoholowym.

1050. rocznica Chrztu Polski i Jubileuszowy Rok Miłosierdzia zachęcają do przypomnienia, że Kościół zawsze prowadził w naszej Ojczyźnie niezwykle potrzebną działalność trzeźwościową. Szczególną rolę pełnili duszpasterze pracujący w parafiach, posługujący wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin. W 1979 roku Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński pisał do kapłanów w Polsce: Urządzajcie wykłady oraz wystawy przeciwalkoholowe, w powiązaniu z wyświetlaniem odpowiednich filmów. Spieszcie z pomocą rodzinom zagrożonym przez pijaństwo i alkoholizm. Godziwe rozrywki i różne występy artystyczne, organizowane bez alkoholu, niech spotykają się z waszym życzliwym słowem i niech będą przedmiotem waszej duszpasterskiej troski. To wezwanie pozostaje nie tylko aktualne, ale nabiera szczególnej mocy w dobie współczesnych problemów. Dlatego jako Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości z wdzięcznością obejmuję tę cenną akcję swoim patronatem. Wszystkim jej twórcom, ekspertom i realizatorom najgoręcej dziękuję za pomysł i przygotowanie tej inicjatywy.

Z głębi serca życzę, aby ich odpowiedzialna praca została wynagrodzona dobrymi rezultatami kampanii – oby nasza wspólna praca na rzecz trzeźwości w Polsce przyniosła dobre owoce w życiu Polaków, polskich rodzin i wspólnot lokalnych. Zapraszam Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do włączenia się w przygotowania Krajowego Kongresu Ku trzeźwości Narodu – odpowiedzialność rodziny, Kościoła, samorządu i Państwa, który odbędzie się w 2017 r.

Św. Jan Paweł II myśląc o pracy trzeźwościowej mówił: Błogosławię tej błogosławionej dla Ojczyzny pracy. Niech te słowa przypominają nam o tym, jak ważne jest to dzieło.

Z  modlitwą i błogosławieństwem,
Bp Tadeusz Bronakowski
Przewodniczący Zespołu KEP
ds. Apostolstwa Trzeźwości

Bp_Samiec_w_kolku
kreska
ksiądz biskup Jerzy Samiec
biskup Kościoła ewangelicko-augsburskiego w RP

Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają (Mt 9,12)

Zwykle myśląc o alkoholizmie stawiamy osoby dotknięte tą chorobą poza naszymi Kościołami i parafiami. Wydaje nam się, że ludzi wierzących ten problem nie może dotyczyć. Idealizujemy siebie i swoje środowiska, mając nadzieję, że w ten sposób trudne kwestie pozostaną poza naszymi wspólnotami. Istnieje w nas chyba obawa, że nasze błędy, potknięcia, grzechy zostaną dostrzeżone i obnażone, a my niejednokrotnie mamy trudność, by się do nich przyznać.

Tymczasem Jezus powiedział, że to nie ci, którzy są zdrowi potrzebują lekarza, ale ludzie, którzy się źle mają. W naszej relacji z Bogiem niezwykle istotnym staje się odkrycie, że naszemu życiu daleko jest do doskonałości, że potrzebujemy Boga i Jego łaski objawionej w Jezusie Chrystusie bardziej niż jakiegokolwiek innego lekarstwa. Zauważenie naszych słabości, niedoskonałości i skłonności do grzechu pozwala nam równocześnie dostrzec, że bez Boga nic uczynić nie możemy (Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie. J 15,5). Boża łaska jest nie tylko boskim darem, ale też uzdrawiającą mocą dla naszego ciała i duszy.

Skoro alkoholizm może dotknąć ludzi z różnych środowisk i warstw społecznych to zapewne osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny spotkamy również w naszych parafiach. Jest to choroba, która dotyka też duchownych, co nierzadko może mieć wpływ na sytuację w parafii i niszczyć relacje pomiędzy ludźmi. Dlatego nawet jeśli trudno nam zmierzyć się z taką rzeczywistością, powinniśmy szukać sposobów wsparcia rodzin i osób dotkniętych problemem alkoholowym. Jedną z takich propozycji przygotowała właśnie Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych.

Dlaczego duchowni powinni zdobywać wiedzę na temat choroby alkoholowej i uczyć się ją rozpoznawać? Od dłuższego czasu wiadomo, że istnieje konotacja pomiędzy uzależnieniem, duchowością i procesem wychodzenia z uzależnienia. Właśnie na duchowość stawia się w terapii osób z problemem alkoholowym. Prowadząc duszpasterstwo w parafiach, osoby duchowne mają możliwość służby wśród tych, którzy zmagają się z chorobą alkoholową lub nie są jeszcze świadomi narastającego problemu. Stąd istotna jest umiejętność prowadzenia rozmowy, specyficzne podejście, otwartość i akceptacja, które pozwolą osobom z problemem alkoholowym podzielić się swoim doświadczeniem.  Ważne jest też by umieć rozpoznać sygnały, które mogą świadczyć o istniejącym problemie. Nie bez znaczenia może być też rola wspólnoty, będącej naturalną grupą wsparcia. Tego wszystkiego potrzebujemy się uczyć, abyśmy mogli motywować do zmian.

Życzę uczestnikom szkolenia oraz osobom korzystającym z materiałów przygotowanych przez Agencję wiele mądrości i Bożego prowadzenia w ich służbie. W modlitwie powierzam Bogu rodziny oraz osoby dotknięte problemem alkoholowym wierząc, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. On ma moc by zmieniać nas i nasze życie.

Z życzeniami Bożego pokoju,
Ks. Jerzy Samiec
Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

 Met_Sawa_w_kolku
kreska
ksiądz metropolita Sawa
prawosławny metropolita warszawski i całej Polski

Człowiek jest koroną Bożego stworzenia. To on miał uprawiać ziemię i panować nad nią. Obok miłości i czystości, podstawową ideą jego pierwotnego stanu była wolność.

Nie podobało się to szatanowi. Doprowadził przeto człowieka do zniewolenia i upadku. Od tego momentu człowiek jest pozbawiany wolności na różne sposoby. Alkoholizm to jedna z najcięższych form zniewolenia. Uzależniony jest sługą nałogu, który odbiera mu nie tylko człowieczeństwo, ale także niszczy w nim obraz Boży.

Kapłan spotyka się z tym problemem jako grzechem i ma tu do odegrania wielką rolę. To kapłan może wesprzeć alkoholika i jego rodzinę, wzywając do zaniechania nałogu i wskazując na nawrócenie przez sakrament pojednania z Bogiem. To środki, które pomagają uzależnionemu powrócić do normalnego życia.

Publikacja „Jak wpierać osoby dotknięte problemem alkoholowym” może pomóc kapłanom w niesieniu wsparcia osobom pogrążonym w nałogu. Dziękuję za tę publikację i ufam, że wielu kapłanów zechce skorzystać z jej rad.

Dziękuję i błogosławię,
Sawa,
prawosławny metropolita warszawski i całej Polski