Szkolenie

pasel

W szkoleniu dla duchownych z wykorzystania technik motywacyjnych w pracy uzależnionymi i współuzależnionymi wzięło udział 30 osób różnych wyznań.

Spotkanie odbyło się 27 czerwca 2016 r. w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu. Otworzyła je Katarzyna Łukowska, zastępca dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która podkreśliła szczególną rolę osób duchownych w dziele pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym.

Część merytoryczną poprowadzili eksperci kampanii „Motywujmy do zmiany”, br. Adam Michalski OFMCap, dyrektor ośrodka w Zakroczymiu i Olga Olszewska, ekspertka Dialogu Motywującego. Brat Adam przedstawił temat wsparcia uzależnionych z perspektywy osób stanu duchownego. Zwrócił m.in. uwagę na problem pomocy doraźnej, która, choć wypływa z potrzeby miłosierdzia, może prowadzić do dawania uzależnionym tzw. komfortu picia. Olga Olszewska skupiła się na wyjaśnieniu metody Dialogu Motywującego. Jest to sposób prowadzenia rozmowy służący wydobyciu i umocnieniu u rozmówcy jego własnej motywacji i zobowiązania do zmiany, w tym przypadku – podjęcia terapii. Podczas części warsztatowej uczestnicy mieli okazję wypróbować w praktyce podstawowe narzędzia tej metody, takie jak pytania otwarte, odzwierciedlenia i podsumowania. Jak podkreśliła ekspert kampanii, techniki motywacyjne mogą pomóc duchownym nie tylko w kontaktach z osobami z problemem alkoholowym, ale także w pracy duszpasterskiej, np. do motywowania do rozwoju duchowego poprzez regularną lekturę Pisma Świętego.

Eksperci kampanii